ADMISSIÓ ALUMNAT CURS 2017/18

Segons la Resolució del Director Territorial d’Educació, Cultura i Esport de Castelló del 29 de març de 2017.

DOCUMENTS A APORTAR
1- Justificar àrea d’influència, tant personal com laboral.
-DNI/NIE
-Rebut de llum, aigua, gas…(qualsevol d’ells)
– En cas de domicili laboral justificat per l’empresa pertinent.
– Si hi ha discrepància, certificat de residència de l’Ajuntament.
2- En el cas de pares separats, divorciats, o situació anàloga, caldrà justificar-ho amb:
– Sentència.
– Limitació de la pàtria potestat d’algun dels progenitors, si procedeix.
3- En el cas de famílies monoparentals.
– Carnet de família monoparental o rebut que acredite la seua tramitació emet per la Conselleria de Benestar Social. Decret 179/2013.
4- En cas de discapacitat de l’alumne, pare,  mare o germans.
–  Certificació de la Conselleria de Benestar Social.
5- Si la família és nombrosa:
– Títol de família nombrosa. Aplicació art 22, Llei 6/2009 de protecció a la materniat, desenvolupat pel Decret 13/2011
– Justificant del ginecòleg com a mare gestant, a partir del segon fill.
DESEMPATS
Estan regularitzats segons el Decret 38/2016 de 15 d’abril del Consell. Els criteris que seguiran aplicant successivament la major puntuació seran:
a) Germans o germanes matriculats en el centre.
b) Pares, mares, tutors o tutores legals treballadors del centre.
c) Proximitat del domicili.
d) Renda per capita en la unitat familiar, (I No superar dues vegades l’indicador de l’PREM  anuals de la renda 2015)
e) Família nombrosa en qualsevol de les seues categories i com a mare gestant.
f) Discapacitat de l’alumne o alumna.
g) Família monoparental.
h) Sorteig efectuat per Conselleria a partir de la lletra X.
 
Publicada la RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, del director territorial d’Educació , Investigació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s’estableixen  el calendari i elprocediment d’admissió de l’alumnat als ensenyaments  d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats , no universitaris , per al curs 2017-18, en l’àmbit competencial de la província de Castelló.

Deja una respuesta

Nombre *
Correo electrónico *
Web